INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wrocław, 3 kwietnia 2017 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu nieprzekraczającym równowartości 30 tysięcy euro, prowadzonego w formie Zapytania ofertowego z dnia 23.03.2017 r., znak sprawy: GTB02/2017.

 

Zamawiający – EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA informuje, że do wykonania zamówienia pn. „wejścia na rynki perspektywiczne – USA – analiza rynku docelowego wraz z analizą konkurencji oraz 15 h indywidualnego doradztwa” wyłonił Wykonawcę:

 

Startit Fund Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 1-3/14

53-135 Wrocław

NIP: 586 22 82 944

Cena oferty netto: 30 000,00 PLN

Kwota VAT: 23%, tj. 6 900,00 PLN

Cena oferty brutto: 36 900 PLN

Oferta powyższego Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert zawartego w Zapytaniu ofertowym z dnia 23 marca 2017 r. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

W postępowaniu złożono łącznie 2 oferty.

Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją:

l.p. Nazwa i siedziba Wykonawcy Punktacja kryterium CENA ŁĄCZNA PUNKTACJA
1 Startit Fund Sp. z o.o. 100,00 100,00
2 Brante Partners Sp. z o.o. 60,00 60,00