Realizacja projektu

grafika earp

 

EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Stworzenie długookresowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych na 3 rynki europejskie dla przedsiębiorstwa EARP RÓZANSKI STAWINSKI SPÓŁKA JAWNA”

Celem głównym projektu jest opracowanie długookresowej, kompleksowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa EARP RÓZANSKI STAWINSKI SPÓŁKA JAWNA, w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej, poprzez rozwój i zwiększenie udziału eksportu do krajów Unii Europejskiej:  Wielkiej Brytanii, Holandii oraz do kraju z poza Unii Europejskiej: Szwajcarii.

Wartość projektu: 49 815,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 34 425,00 zł

Zapytanie ofertowe NR 1/2016 Dotyczące: Zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania długoterminowej strategii biznesowej zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

grafika earp

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w przygotowania długoterminowej strategii biznesowej w ramach projektu „Stworzenie długookresowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych na 3 rynki europejskie dla przedsiębiorstwa EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA”, współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z procedurą określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla wydatków o wartości od 20 do 50 tys. zł netto. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 20.07.2016-25.07.2016

Kod CPV: 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w postaci doradztwa oraz przygotowania strategii:

Stworzenie długoterminowej strategii biznesowej, mającej na celu zwiększenie rentowności
i uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa.

Horyzont czasowy strategii powinien obejmować okres co najmniej 24 miesiące.

Zakres merytoryczny strategii biznesowej powinien obejmować co najmniej następujące obszary:

1. Analiza bieżącej sytuacji firmy pod kątem możliwości rozwoju obecnego poziomu eksportu, w tym: Diagnoza przedsiębiorstwa; Ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej; Analiza wskaźnikowa; Analiza i strategia w obszarze promowania równości kobiet i mężczyzn, wypracowanie zasad propagujących godzenie pracy i życia osobistego oraz zasad przyjaznych rodzinie, jako elementu zwiększającego potencjał firmy i jej rozwój również w obszarze internacjonalizacji; Analiza i strategia w obszarze wypracowania zasad i działań w drodze do dążenia, do zachowania trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej, jako elementu zwiększającego potencjał firmy i jej rozwój również w obszarze internacjonalizacji; Prognoza wpływu rozszerzenia działalności eksportowej na sytuację ekonomiczną EARP; Prognoza wpływu rozszerzenia działalności eksportowej na sytuację przedsiębiorstwa w przyszłości (w horyzoncie 5-cio letnim); Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem oferowanych usług; Oferta firmy/oferta firmy przeznaczona na eksport

2. Opis wybranych 3 rynków docelowych – osobna analiza dla każdego kraju, w tym: Wielkość rynku; Konkurencja. Opis usług konkurencyjnych i substytucyjnych; Opis istotnych cech statystycznych głównych odbiorców usług; Perspektywy rozwoju rynku; Uwarunkowania prawne działalności na rynku docelowym; Opis specyficznych uwarunkowań wejścia na wybrany rynek i prowadzenia działalności; Opis barier wejścia na rynek; Opis kanałów dystrybucji funkcjonujących na danym rynku; Dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; Dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym.

3. Cele i strategia działań eksportowych, w tym: Analiza SWOT na wybranych rynkach docelowych pod kątem oferowanych produktów; Ustalenie celów i wskaźników ich realizacji dla działań proeksportowych dla poszczególnych rynków docelowych; Analiza założeń w zakresie cen w odniesieniu do poszczególnych rynków docelowych; Analiza oraz określenie na jakich targach międzynarodowych powinien pojawić się EARP jako wystawca główny, a na jakich jako współ-wystawca wraz z partnerami handlowymi z danego regionu/kraju; Opis wykorzystania możliwych do wyboru działań proeksportowych wraz określeniem źródeł finansowania działań proeksportowych; Analiza i wybór potencjalnych działań promocyjnych pod kątem konkretnych segmentów odbiorców; Strategia dostosowania usług (oferty EARP) do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych) – wstępna wycena usług i harmonogram prac. Strategia budowana w oparciu o model Bussiness Model Canvas (lub równoważny); Dobór odpowiedniej strategii (agresywna, konkurencyjna, konserwatywna) w oparciu o potencjał przedsiębiorstwa, jego bieżącą i planowaną sytuację finansową.

4. Opis wdrożenia Strategii, w tym: Harmonogram szczegółowych działań wdrożeniowych na najbliższe 24 miesiące oraz harmonogram ramowy działań wdrożeniowych na kolejne 3 lata; Planowany budżet wybranych działań.

5. Rekomendacje, w tym: Dalsze rekomendacje w obszarze rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa; Analiza finansowa i analiza wariantów przy wybranych ścieżkach rozwoju; 5-cio letnia prognoza rozwoju działalności przedsiębiorstwa pod kątem rozwoju poprzez eksport.

Łącznie liczba godzin doradczych będzie nie mniejsza niż: 300 h w tym 220 h pracy indywidualnej doradcy (doradca opracowuje samodzielnie analizy, badania rynku, wnioski, statystyki badania desk research) a 80 h doradca spędza w firmie prowadząc warsztaty z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem niezbędne do określenia celów, wskaźników, harmonogramu i budżetu działań zawartych w Strategii. Z każdego warsztatu sporządzany jest raport podsumowujący ustalenia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Termin Wykonania Zamówienia

Termin zakończenia realizacji zamawianych usług dla EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA przypada na dzień 30.09.2016 r.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na piśmie.

Oferta powinna:

 1. Być sporządzona na wzorze załączonym do niniejszego zapytania
 2. Zawierać adres i inne niezbędne dane oferenta a także pieczęć
 3. Zawierać cenę netto, cenę brutto i wartość VAT wyrażone w polskich złotych (PLN). Oferent powinien wskazać liczbę usług opracowania strategii, które zrealizowali doradcy, którzy zaangażowani do przygotowania strategii dla Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania od okazania dokumentów potwierdzających doświadczenie doradców.

 4. Być podpisana przez Oferenta.

 5. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być przesłana mailem na jeden z wymienionych adresów mailowych: piotr.stawinski@earp.pl bądź przesłana do siedziby firmy EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA ul. PLAC SOLNY 14A 50-062 WROCŁAW do dnia 25.07.2016 (do godz. 15:00)

 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się wpłynięcie oferty na jeden z adresów mailowych piotr.stawinski@earp.pl lub do siedziby firmy EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA ul. PLAC SOLNY 14A 50-062 WROCŁAW

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 1. Ocena Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Opis

Udział w ocenie oferty

Cena usług będących przedmiotem zamówienia

Cena Brutto

60%

Doświadczenie oferenta

Ocena doświadczenia posiadanego przez Oferenta

40%

Doświadczenie – łączna liczba przygotowanych strategii

1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania konkretnej usługi).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 60 %, maksymalnie 60 pkt

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena za 1h doradztwa z oferty najtańszej

Cena za 1h doradztwa z oferty badanej x 60 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów.

2. Doświadczenie w świadczeniu usług doradczych zakończonych przygotowanym dokumentem strategii

5 strategii – 20 pkt

10 strategii – 30 pkt

15 strategii – 40 pkt

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do ewentualnych negocjacji w sprawie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia oraz podpisania umowy.

 1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy

 2. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Informacje dodatkowe

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.

 2. Podpisanie umowy o współpracy z wybranym Wykonawcą Zamawiający warunkuje podpisaniem umowy o dofinansowania projektu w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.

 4. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym
  w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.

 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

/pieczęć lub dane Oferenta / /miejscowość, data/

FORMULARZ OFERTOWY

EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. PLAC SOLNY 14A

50-062 WROCŁAW

Dotyczy: zapytania ofertowego Nr 1/2016 z dnia 20.07.2016 roku na realizację usług doradczych
w zakresie przygotowania długoterminowej strategii biznesowej zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Stworzenie długookresowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych na 3 rynki europejskie dla przedsiębiorstwa EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA”

 1. Dane Oferenta

Nazwa zgodna z dokumentem rejestrowym:

Adres:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

Telefon:

E-Mail:

II. CENA

Łączna wartość usługi doradczej:

……………………………. PLN (netto)

……………………………. PLN (brutto), w tym podatek VAT ……………………………. PLN

III. Doświadczenie:

Imię i nazwisko Doradcy 1. oddelegowanego do wykonania usługi oraz ilość zrealizowanych przez Doradcę usług, które zakończyło przygotowanie strategii

Imię i nazwisko Doradcy 2. oddelegowanego do wykonania usługi oraz ilość zrealizowanych przez Doradcę usług, które zakończyło przygotowanie strategii

Oświadczam, że:

 1. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
  a Oferentem, polegające na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 2. Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
  w szczególności pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Jest mi wiadome, iż Zamawiający może nie podjąć realizacji prac związanych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego

 2. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Oferent posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejscowość i data

Imię, nazwisko, czytelny podpis osoby upoważnionej