UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO GTB03/2017

W związku z realizacją projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez udział w targach zagranicznychw ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Ze względu na zmianę strategii działalności firmy EARP Różański Stawiński Spółka Jawna zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017  o numerze GTB03/2017 zostaje unieważnione.

 

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro, prowadzonego w formie Zapytania ofertowego z dnia 29.09.2017.

znak sprawy: GTB03/2017.

 

Zamawiający – EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA informuje, że do wykonania zamówienia: wydruk i dostawa materiałów promocyjnych oraz gadżetów, utrzymanie i aktualizacja strony www oraz jej tłumaczenie, kampania informacyjna w mediach elektronicznych

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

wyłonił Wykonawcę:

 

DWG Design Krzysztof Kościukiewicz

  1. Mikołaja Reja 87/4a, 50-343 Wrocław

NIP: 501 004 95 36

Cena oferty netto:    95 000,00 PLN

Kwota VAT: 23%, tj. 21 850,00 PLN

Cena oferty brutto: 116 850,00  PLN

 

Oferta powyższego Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert zawartego w Zapytaniu ofertowym z dnia 29.09.2017 r. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

W postępowaniu złożono łącznie 2 oferty.

Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją:

l.p. Nazwa i siedziba Wykonawcy Punktacja w kryterium CENA Punktacja w kryterium TERMIN DOSTAWY ŁĄCZNA PUNKTACJA
1 Laboratorium Strategii Marketingowych 360 Bartosz Lenert, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław 60,45 16,34 76,79
2 DWG Design Krzysztof Kościukiewicz, ul. Mikołaja Reja 87/4a, 50-343 Wrocław 70,00 29,63 99,63

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wrocław, 30 maja 2017 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu nieprzekraczającym równowartości 30 tysięcy euro, prowadzonego w formie Zapytania ofertowego z dnia 26.05.2017 r., znak sprawy: MAT/01/2017.

 

Zamawiający – EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA informuje, że do wykonania zamówienia pn. „wydruk i dostawa materiałów promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand” wyłonił Wykonawcę:

 

Cyfrus.pl
ul. Kościuszki 29/8
50-011 Wrocław
NIP: 8971808068

Cena oferty netto: 1 261,00 PLN
Kwota VAT: 23%, tj. 290,03 PLN
Cena oferty brutto: 1 551,03 PLN


Dostarczenie zamówienia: 01.06.2017 r. do godz. 15:00


Oferta powyższego Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą wg kryterium ceny ofert oraz
kryterium czasu realizacji zamówienia zawartego w Zapytaniu ofertowym z dnia 26 maja 2017 r.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.


W postępowaniu złożono łącznie 1 ofertę.


Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją:

l.p. Nazwa i siedziba Wykonawcy Punktacja kryterium CENA Punktacja kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ŁĄCZNA PUNKTACJA
1 Cyfrus.pl 40,00 60,00 100,00

Wzrost potencjału eksportowego firmy EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA poprzez udział w targach zagranicznych

Nr POIR.03.03.03-02-0042/16-00

Przedmiotem projektu jest promocja na 6 targach branżowych autorskiej platformy do szybkiego tworzenia zaawansowanych portali internetowych Wyatt.

Wnioskodawca prowadzi obecnie eksport na rynki niektórych krajów Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu realizowanego w latach  2017-2018 jest uczestnictwo w 6 targach branżowych zgodnie z programem promocji branży IT/ICT oraz pozyskanie usług doradczych związanych z przygotowaniem na rynki perspektywiczne: USA.

Wybrane targi branżowe:

1.Cloud Expo/Internet of Things Expo (New York, USA)

2.Techcrunch Disrupt (San Francisko, USA)

3.ITS World Congress (Montreal, Canada)

4.Data Centre World/ Cloud Expo Europe/ Smart IoT London/ Cloud Security Expo (London, UK)

5.Japan IT Week (Tokyo, Japan)

6.Data Center World Asia/ Cloud Expo Asia (Singapur)

Efektem planowanych działań ma być wzrost eksportu przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, na których firma jest już obecna, a także wejście na rynki kolejnych krajów. Długofalowym wynikiem projektu będzie internacjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez wzrost zawartych kontraktów handlowych i zwiększenie przychodów z tytułu eksportu usług. Efektem podjętych działań będzie wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 623 376,00 PLN,  wkład Funduszy Europejskich: 382 800,00 PLN.