Realizacja projektu

grafika earp

 

EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Stworzenie długookresowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych na 3 rynki europejskie dla przedsiębiorstwa EARP RÓZANSKI STAWINSKI SPÓŁKA JAWNA”

Celem głównym projektu jest opracowanie długookresowej, kompleksowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa EARP RÓZANSKI STAWINSKI SPÓŁKA JAWNA, w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej, poprzez rozwój i zwiększenie udziału eksportu do krajów Unii Europejskiej:  Wielkiej Brytanii, Holandii oraz do kraju z poza Unii Europejskiej: Szwajcarii.

Wartość projektu: 49 815,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 34 425,00 zł

Zapytanie ofertowe NR 1/2016 Dotyczące: Zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania długoterminowej strategii biznesowej zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

grafika earp

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w przygotowania długoterminowej strategii biznesowej w ramach projektu „Stworzenie długookresowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych na 3 rynki europejskie dla przedsiębiorstwa EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA”, współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z procedurą określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla wydatków o wartości od 20 do 50 tys. zł netto. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 20.07.2016-25.07.2016

Kod CPV: 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w postaci doradztwa oraz przygotowania strategii:

Stworzenie długoterminowej strategii biznesowej, mającej na celu zwiększenie rentowności
i uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa.

Horyzont czasowy strategii powinien obejmować okres co najmniej 24 miesiące.

Zakres merytoryczny strategii biznesowej powinien obejmować co najmniej następujące obszary:

1. Analiza bieżącej sytuacji firmy pod kątem możliwości rozwoju obecnego poziomu eksportu, w tym: Diagnoza przedsiębiorstwa; Ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej; Analiza wskaźnikowa; Analiza i strategia w obszarze promowania równości kobiet i mężczyzn, wypracowanie zasad propagujących godzenie pracy i życia osobistego oraz zasad przyjaznych rodzinie, jako elementu zwiększającego potencjał firmy i jej rozwój również w obszarze internacjonalizacji; Analiza i strategia w obszarze wypracowania zasad i działań w drodze do dążenia, do zachowania trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej, jako elementu zwiększającego potencjał firmy i jej rozwój również w obszarze internacjonalizacji; Prognoza wpływu rozszerzenia działalności eksportowej na sytuację ekonomiczną EARP; Prognoza wpływu rozszerzenia działalności eksportowej na sytuację przedsiębiorstwa w przyszłości (w horyzoncie 5-cio letnim); Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem oferowanych usług; Oferta firmy/oferta firmy przeznaczona na eksport

2. Opis wybranych 3 rynków docelowych – osobna analiza dla każdego kraju, w tym: Wielkość rynku; Konkurencja. Opis usług konkurencyjnych i substytucyjnych; Opis istotnych cech statystycznych głównych odbiorców usług; Perspektywy rozwoju rynku; Uwarunkowania prawne działalności na rynku docelowym; Opis specyficznych uwarunkowań wejścia na wybrany rynek i prowadzenia działalności; Opis barier wejścia na rynek; Opis kanałów dystrybucji funkcjonujących na danym rynku; Dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; Dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym.

3. Cele i strategia działań eksportowych, w tym: Analiza SWOT na wybranych rynkach docelowych pod kątem oferowanych produktów; Ustalenie celów i wskaźników ich realizacji dla działań proeksportowych dla poszczególnych rynków docelowych; Analiza założeń w zakresie cen w odniesieniu do poszczególnych rynków docelowych; Analiza oraz określenie na jakich targach międzynarodowych powinien pojawić się EARP jako wystawca główny, a na jakich jako współ-wystawca wraz z partnerami handlowymi z danego regionu/kraju; Opis wykorzystania możliwych do wyboru działań proeksportowych wraz określeniem źródeł finansowania działań proeksportowych; Analiza i wybór potencjalnych działań promocyjnych pod kątem konkretnych segmentów odbiorców; Strategia dostosowania usług (oferty EARP) do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych) – wstępna wycena usług i harmonogram prac. Strategia budowana w oparciu o model Bussiness Model Canvas (lub równoważny); Dobór odpowiedniej strategii (agresywna, konkurencyjna, konserwatywna) w oparciu o potencjał przedsiębiorstwa, jego bieżącą i planowaną sytuację finansową.

4. Opis wdrożenia Strategii, w tym: Harmonogram szczegółowych działań wdrożeniowych na najbliższe 24 miesiące oraz harmonogram ramowy działań wdrożeniowych na kolejne 3 lata; Planowany budżet wybranych działań.

5. Rekomendacje, w tym: Dalsze rekomendacje w obszarze rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa; Analiza finansowa i analiza wariantów przy wybranych ścieżkach rozwoju; 5-cio letnia prognoza rozwoju działalności przedsiębiorstwa pod kątem rozwoju poprzez eksport.

Łącznie liczba godzin doradczych będzie nie mniejsza niż: 300 h w tym 220 h pracy indywidualnej doradcy (doradca opracowuje samodzielnie analizy, badania rynku, wnioski, statystyki badania desk research) a 80 h doradca spędza w firmie prowadząc warsztaty z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem niezbędne do określenia celów, wskaźników, harmonogramu i budżetu działań zawartych w Strategii. Z każdego warsztatu sporządzany jest raport podsumowujący ustalenia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Termin Wykonania Zamówienia

Termin zakończenia realizacji zamawianych usług dla EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA przypada na dzień 30.09.2016 r.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na piśmie.

Oferta powinna:

 1. Być sporządzona na wzorze załączonym do niniejszego zapytania
 2. Zawierać adres i inne niezbędne dane oferenta a także pieczęć
 3. Zawierać cenę netto, cenę brutto i wartość VAT wyrażone w polskich złotych (PLN). Oferent powinien wskazać liczbę usług opracowania strategii, które zrealizowali doradcy, którzy zaangażowani do przygotowania strategii dla Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania od okazania dokumentów potwierdzających doświadczenie doradców.

 4. Być podpisana przez Oferenta.

 5. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być przesłana mailem na jeden z wymienionych adresów mailowych: piotr.stawinski@earp.pl bądź przesłana do siedziby firmy EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA ul. PLAC SOLNY 14A 50-062 WROCŁAW do dnia 25.07.2016 (do godz. 15:00)

 2. Za termin dostarczenia oferty przyjmuje się wpłynięcie oferty na jeden z adresów mailowych piotr.stawinski@earp.pl lub do siedziby firmy EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA ul. PLAC SOLNY 14A 50-062 WROCŁAW

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 1. Ocena Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa Kryterium

Opis

Udział w ocenie oferty

Cena usług będących przedmiotem zamówienia

Cena Brutto

60%

Doświadczenie oferenta

Ocena doświadczenia posiadanego przez Oferenta

40%

Doświadczenie – łączna liczba przygotowanych strategii

1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania konkretnej usługi).

Cena brutto – wartość wagowa oceny „cena brutto”- 60 %, maksymalnie 60 pkt

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena za 1h doradztwa z oferty najtańszej

Cena za 1h doradztwa z oferty badanej x 60 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów możliwy do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów.

2. Doświadczenie w świadczeniu usług doradczych zakończonych przygotowanym dokumentem strategii

5 strategii – 20 pkt

10 strategii – 30 pkt

15 strategii – 40 pkt

Maksymalna ilość punktów = 100

Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie zaproszony do ewentualnych negocjacji w sprawie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia oraz podpisania umowy.

 1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy

 2. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania możliwe są jedynie
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Informacje dodatkowe

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się
  o zamówienie.

 2. Podpisanie umowy o współpracy z wybranym Wykonawcą Zamawiający warunkuje podpisaniem umowy o dofinansowania projektu w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.

 4. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym
  w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.

 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

/pieczęć lub dane Oferenta / /miejscowość, data/

FORMULARZ OFERTOWY

EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. PLAC SOLNY 14A

50-062 WROCŁAW

Dotyczy: zapytania ofertowego Nr 1/2016 z dnia 20.07.2016 roku na realizację usług doradczych
w zakresie przygotowania długoterminowej strategii biznesowej zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Stworzenie długookresowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych na 3 rynki europejskie dla przedsiębiorstwa EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA”

 1. Dane Oferenta

Nazwa zgodna z dokumentem rejestrowym:

Adres:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

Telefon:

E-Mail:

II. CENA

Łączna wartość usługi doradczej:

……………………………. PLN (netto)

……………………………. PLN (brutto), w tym podatek VAT ……………………………. PLN

III. Doświadczenie:

Imię i nazwisko Doradcy 1. oddelegowanego do wykonania usługi oraz ilość zrealizowanych przez Doradcę usług, które zakończyło przygotowanie strategii

Imię i nazwisko Doradcy 2. oddelegowanego do wykonania usługi oraz ilość zrealizowanych przez Doradcę usług, które zakończyło przygotowanie strategii

Oświadczam, że:

 1. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
  a Oferentem, polegające na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 2. Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
  w szczególności pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Jest mi wiadome, iż Zamawiający może nie podjąć realizacji prac związanych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego

 2. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Oferent posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejscowość i data

Imię, nazwisko, czytelny podpis osoby upoważnionej

EARP speaking in high tech meetings of Berlin and Wroclaw IT companies in Luneta

luneta

LUNETA 2016 is an interesting initiative to bring Wroclaw and Berlin together much closer than 350 km. Under the patronage of Michael Müller, Governing Mayor of Berlin, and Rafał Dutkiewicz, Mayor of Wroclaw, Luneta is an installation open to visitors from 9 May to 3 July. When you enter the blue tent, you can see the street scenes from the partner city Berlin (near Friedrichstraße Train Station). Not surprisingly, visitors in Berlin can watch people walking by near the Wroclaw’s railway station.

The real time character of the installation quickly triggered ideas to use Luneta as a place to organise remote business conferences between the two cities without the need to travel.

balon

On 12 May the organizers of the first interactive event, SIBB e.V. (association for companies in the IT and Internet industry within Berlin and Brandenburg), Wrocław Agglomeration Development Agency SA (WADA) and ITCorner association, brought IT companies from Berlin and Wroclaw together in order to exchange the know-how in the field of machine 2 machine, virtual reality, artificial intelligence and 3D printing projects. The remotness methaphor was used to show cooperation possibilities between German and Polish companies.

Four companies from Berlin and four from Poland were matched in a very clever way to show the synergy potential.

A good example of the business matching are the companies ICE Gateway (Berlin) and EARP (Wroclaw).

ICE Gateway, specialising in connected digital infrastructure, held a presentation about the street lighting infrastructure extended by various IoT solutions. The wireless infrastructure could be used in the future for traffic control, real time marketing, security and logistics.

The CEO of EARP, Piotr Stawinski, spoke about a big smart metering solution the company was working on for its German strategic partner. Over the years they have been working on digitalizing the business processes of their customer, making use of the heat and water consumption metering data. That let their customer to cut their operational costs and gain advantage over their competition in Germany.

ITCorner association in Wroclaw has lately become a strategic partner of the Berlin SIBB association, and both parties plan to strengthen the business cooperation among their members. On 26. May during the SIBB Summit 2016 in Berlin ITCorner representatives will present their association to the SIBB members. It is a great chance for the business in Berlin and Wroclaw to start working together closely.

piotr

cos

EARP speaking in high tech meetings of Berlin and Wroclaw IT companies in Luneta

luneta

LUNETA 2016 is an interesting initiative to bring Wroclaw and Berlin together much closer than 350 km. Under the patronage of Michael Müller, Governing Mayor of Berlin, and Rafał Dutkiewicz, Mayor of Wroclaw, Luneta is an installation open to visitors from 9 May to 3 July. When you enter the blue tent, you can see the street scenes from the partner city Berlin (near Friedrichstraße Train Station). Not surprisingly, visitors in Berlin can watch people walking by near the Wroclaw’s railway station.

The real time character of the installation quickly triggered ideas to use Luneta as a place to organise remote business conferences between the two cities without the need to travel.

balon

On 12 May the organizers of the first interactive event, SIBB e.V. (association for companies in the IT and Internet industry within Berlin and Brandenburg), Wrocław Agglomeration Development Agency SA (WADA) and ITCorner association, brought IT companies from Berlin and Wroclaw together in order to exchange the know-how in the field of machine 2 machine, virtual reality, artificial intelligence and 3D printing projects. The remotness methaphor was used to show cooperation possibilities between German and Polish companies.

Four companies from Berlin and four from Poland were matched in a very clever way to show the synergy potential.

A good example of the business matching are the companies ICE Gateway (Berlin) and EARP (Wroclaw).

ICE Gateway, specialising in connected digital infrastructure, held a presentation about the street lighting infrastructure extended by various IoT solutions. The wireless infrastructure could be used in the future for traffic control, real time marketing, security and logistics.

The CEO of EARP, Piotr Stawinski, spoke about a big smart metering solution the company was working on for its German strategic partner. Over the years they have been working on digitalizing the business processes of their customer, making use of the heat and water consumption metering data. That let their customer to cut their operational costs and gain advantage over their competition in Germany.

ITCorner association in Wroclaw has lately become a strategic partner of the Berlin SIBB association, and both parties plan to strengthen the business cooperation among their members. On 26. May during the SIBB Summit 2016 in Berlin ITCorner representatives will present their association to the SIBB members. It is a great chance for the business in Berlin and Wroclaw to start working together closely.

piotr

cos

EARP speaking in high tech meetings of Berlin and Wroclaw IT companies in Luneta

luneta

LUNETA 2016 is an interesting initiative to bring Wroclaw and Berlin together much closer than 350 km. Under the patronage of Michael Müller, Governing Mayor of Berlin, and Rafał Dutkiewicz, Mayor of Wroclaw, Luneta is an installation open to visitors from 9 May to 3 July. When you enter the blue tent, you can see the street scenes from the partner city Berlin (near Friedrichstraße Train Station). Not surprisingly, visitors in Berlin can watch people walking by near the Wroclaw’s railway station.

The real time character of the installation quickly triggered ideas to use Luneta as a place to organise remote business conferences between the two cities without the need to travel.

balon

On 12 May the organizers of the first interactive event, SIBB e.V. (association for companies in the IT and Internet industry within Berlin and Brandenburg), Wrocław Agglomeration Development Agency SA (WADA) and ITCorner association, brought IT companies from Berlin and Wroclaw together in order to exchange the know-how in the field of machine 2 machine, virtual reality, artificial intelligence and 3D printing projects. The remotness methaphor was used to show cooperation possibilities between German and Polish companies.

Four companies from Berlin and four from Poland were matched in a very clever way to show the synergy potential.

A good example of the business matching are the companies ICE Gateway (Berlin) and EARP (Wroclaw).

ICE Gateway, specialising in connected digital infrastructure, held a presentation about the street lighting infrastructure extended by various IoT solutions. The wireless infrastructure could be used in the future for traffic control, real time marketing, security and logistics.

The CEO of EARP, Piotr Stawinski, spoke about a big smart metering solution the company was working on for its German strategic partner. Over the years they have been working on digitalizing the business processes of their customer, making use of the heat and water consumption metering data. That let their customer to cut their operational costs and gain advantage over their competition in Germany.

ITCorner association in Wroclaw has lately become a strategic partner of the Berlin SIBB association, and both parties plan to strengthen the business cooperation among their members. On 26. May during the SIBB Summit 2016 in Berlin ITCorner representatives will present their association to the SIBB members. It is a great chance for the business in Berlin and Wroclaw to start working together closely.

piotr

cos

EARP speaking in high tech meetings of Berlin and Wroclaw IT companies in Luneta

luneta

LUNETA 2016 is an interesting initiative to bring Wroclaw and Berlin together much closer than 350 km. Under the patronage of Michael Müller, Governing Mayor of Berlin, and Rafał Dutkiewicz, Mayor of Wroclaw, Luneta is an installation open to visitors from 9 May to 3 July. When you enter the blue tent, you can see the street scenes from the partner city Berlin (near Friedrichstraße Train Station). Not surprisingly, visitors in Berlin can watch people walking by near the Wroclaw’s railway station.

The real time character of the installation quickly triggered ideas to use Luneta as a place to organise remote business conferences between the two cities without the need to travel.

balon

On 12 May the organizers of the first interactive event, SIBB e.V. (association for companies in the IT and Internet industry within Berlin and Brandenburg), Wrocław Agglomeration Development Agency SA (WADA) and ITCorner association, brought IT companies from Berlin and Wroclaw together in order to exchange the know-how in the field of machine 2 machine, virtual reality, artificial intelligence and 3D printing projects. The remotness methaphor was used to show cooperation possibilities between German and Polish companies.

Four companies from Berlin and four from Poland were matched in a very clever way to show the synergy potential.

A good example of the business matching are the companies ICE Gateway (Berlin) and EARP (Wroclaw).

ICE Gateway, specialising in connected digital infrastructure, held a presentation about the street lighting infrastructure extended by various IoT solutions. The wireless infrastructure could be used in the future for traffic control, real time marketing, security and logistics.

The CEO of EARP, Piotr Stawinski, spoke about a big smart metering solution the company was working on for its German strategic partner. Over the years they have been working on digitalizing the business processes of their customer, making use of the heat and water consumption metering data. That let their customer to cut their operational costs and gain advantage over their competition in Germany.

ITCorner association in Wroclaw has lately become a strategic partner of the Berlin SIBB association, and both parties plan to strengthen the business cooperation among their members. On 26. May during the SIBB Summit 2016 in Berlin ITCorner representatives will present their association to the SIBB members. It is a great chance for the business in Berlin and Wroclaw to start working together closely.

piotr

cos

Choosing the right outsourcing option for your software projects

Your business is growing fast, and you need to add people to your software team or even build new teams? You can’t get enough talented people in a short time? You should consider hiring an outsourcing partner.

Three basic options available when considering outsourcing are offshoring, nearshoring and onshoring. We will analyze these shortly and present to you one more option, which is an interesting and proven alternative experienced in our daily work with customers.

Offshoring means that a company relocates software development to a foreign, distant, and lower-cost labor country. That often means cultural differences, time zone offset and a long distance to travel to meet the partner. However, it is a frequently chosen option if money is the main criterion.

 

1

 

We talk about nearshoring when a company outsources IT processes to a nearby country. It has a lot of advantages over offshoring:

 • geographical proximity
 • same time zone
 • cultural, social and legal similarities, which leads to better trust

So you relocate the work to a country in the same region, but to a lower-cost organization. You do not reduce the cost as much as with offshoring, but all the other aspects work better.

 

2

 

At first sight onshoring should be the best option. It is when you outsource to a company in your own country. It means the best proximity and the same culture of course, but you do not reduce the cost and usually have to wait longer to get the people from your partner, because they have the same problem that you have – there is not enough talent in your country.

 

3

 

So, how to kill two birds with one stone?  That is, to reduce cost and effectively outsource work to complete your software projects on time?

Smartsourcing is all about finding a trusted partner first. A strategic partner that:

 • has a mission to help you grow your business
 • wants to learn about your core business, the processes you apply  and to be on the same page when you start talking about IT projects
 • wants to build relations based on trust and thinks long-term
 • will help you innovate and achieve a competitive advantage in the market
 • will help you with more than just software development; your strategic partner, knowing your business, should support you from the inception of your business ideas

So, if a company thinks about building a long-term relation with a software house, and is ready to outsource their IT projects to a nearby country, we talk about smart-nearshoring.

 

4

 

How we do that?

At EARP Integration, we concentrate on building strategic partnerships with European companies, that need help in software development.

“When starting a new working relationship, with a customer, our first priority is to ensure we have a comprehensive understanding of their business. That’s the only way we can help them technologically innovate in their industry. We also give ourselves time to get mutual trust with the customer. And indeed, after some time we cooperate as smoothly as a remote department for the customer’s business.” – says Piotr Stawinski, CEO at EARP.

EARP’s approach is based on building well-tuned teams for their partners. People who have already cooperated together on previous software projects, and who, understanding the customer’s business, help solve their problems with software. They build IT solutions using agile approach, working very closely with their partners.

“EARP has been in charge of many very successful projects at Elysio. EARP provides a very sound and professional turnkey service for creating software. From specifying the needs to finding the right architecture, from developing in fast moving environments to trouble shooting, from leading the whole process with fine management qualities even in stormy conditions to celebrating the success with their superb social skills.” – says Andreas Bauer, the CEO of Elysio GmbH, a long-term customer of EARP. And adds – “Elysio was and still is very satisfied with the co-operation with EARP. It is a pleasure and a relief to be able to share the responsibility with such a reliable partner. You just sleep so well at night.”

Kies de juiste outsource optie voor uw software projecten

Groeit uw bedrijf snel en moet u uw software team met een aantal man uitbreiden of zelfs een volledig nieuw team opzetten? Kunt u niet voldoende getalenteerde mensen vinden op korte termijn? Overweeg dan om een outsourcing partner in te huren.

De drie standaard opties die u tot uw beschikking heeft als u overweegt om te gaan outsourcen zijn offshoring, nearshoring en onshoring. We zullen deze kort analyseren en u nog een andere optie presenteren: een interessant en bewezen alternatief waar wij in ons dagelijkse werk met onze  klanten ervaring mee hebben.

Offshoring betekent dat een bedrijf zijn softwareontwikkeling verplaatst naar een ver buitenland waar lagere lonen worden betaald. Dit betekent vaak dat er een andere cultuur en tijdzone is en er een lange afstand overbrugd moet worden om de partner te ontmoeten. Toch is het een vaak gekozen optie, vooral als geldbesparing de voornaamste criteria is.

 

1

 

We hebben het over nearshoring als een bedrijf de IT-processen uitbesteedt in een nabijgelegen land. Dit biedt meer voordelen dan offshoring:

 • geografische nabijheid
 • dezelfde tijdzone
 • culturele, sociale en juridische overeenkomsten, die leiden tot een beter wederzijds vertrouwen

U verplaatst dus het werk naar een land in dezelfde regio, maar met lagere organisatorische kosten. U kunt wellicht niet zoveel kosten besparen als met offshoring, maar alle andere aspecten komen beter uit de verf.

 

2

 

Op het eerste gezicht lijkt onshoring de beste optie. Dit is wanneer u de processen uitbesteedt aan een bedrijf in eigen land. Dit betekent dat de ligging het beste is en er natuurlijk ook geen culturele verschillen zijn, maar er worden geen kosten bespaard en u moet meestal langer wachten om de juiste mensen tot uw beschikking te krijgen, want uw partner heeft hetzelfde probleem als u – er is niet genoeg talent in uw land.

 

3

 

Dus hoe slaat u twee vliegen in één klap? Dat wil dus zeggen dat u zowel kosten bespaart als effectief kunt uitbesteden om uw softwareprojecten op tijd af te hebben?

Bij Smartsourcing is het vinden van een betrouwbare partner het belangrijkst. Een strategische partner die:

 • het als een missie ziet om uw bedrijf te helpen laten groeien
 • uw kernactiviteiten en processen wil leren kennen en op dezelfde golflengte zit als u als het om IT-projecten gaat
 • een langdurige zakenrelatie aan wilt gaan, gebaseerd op vertrouwen
 • u zal helpen te innoveren en een concurrentievoordeel op de markt te bereiken
 • u zal helpen met meer dan enkel de softwareontwikkeling; uw strategische partner die uw bedrijf goed kent, zal u vanaf het begin ondersteunen in uw zakelijke plannen

Dus als een bedrijf denkt aan een langlopende zakenrelatie met een softwareontwikkelaar  en klaar is om hun IT-projecten uit te besteden aan een nabijgelegen land, hebben we het over Smart-Nearshoring.

 

4

 

Hoe doen we dat?

Bij EARP Integration richten we ons op het bouwen van strategische samenwerkingen met Europese bedrijven die hulp nodig hebben bij softwareontwikkeling.

“Wanneer we met een nieuwe klant gaan samenwerken, is het onze eerste prioriteit om ervoor te zorgen dat we een uitgebreide kennis hebben van het bedrijf. Dat is de enige manier hoe we hen kunnen helpen bij technologische innovatie in hun branche. We geven onszelf en de klant ook de tijd om te bouwen aan wederzijds vertrouwen. En inderdaad, na een tijdje werken we soepel samen voor het bedrijf van de klant, maar dan als een afdeling op afstand,” zegt Piotr Stawinski, CEO van EARP.

De aanpak van EARP is gebaseerd op het opbouwen van goed afgestelde teams voor hun partners. Mensen die al eerder samenwerkten aan eerdere softwareprojecten en die door hun kennis van het bedrijf van de klant kunnen helpen bij het oplossen van softwareproblemen. Ze bouwen IT-oplossingen door gebruik te maken van de agile aanpak, waardoor ze zeer nauw samenwerken met de klant.

“EARP was verantwoordelijk voor een groot aantal zeer succesvolle projecten voor Elysio. EARP biedt een zeer goede en professionele kant en klare service voor softwareontwikkeling. Van het bepalen van de behoeften tot het vinden van de juiste architectuur, van het ontwikkelen in snel veranderende omgevingen tot troubleshooten, van het leiden van het volledige proces met perfecte managementkwaliteiten, zelfs in stormachtige omstandigheden, tot aan het vieren van een succesvolle afronding, ook een plezier vanwege hun uitstekende sociale vaardigheden,” zegt Andreas Bauer, CEO van Elysio GmbH, een klant van EARP van het eerste uur. En hij voegt nog toe: “Elysio was en is nog steeds zeer tevreden met de samenwerking met EARP. Het is een genoegen en een opluchting om de verantwoordelijkheid te delen met zo’n betrouwbare partner. Je slaapt gewoon echt goed ’s nachts.”

Choosing the right outsourcing option for your software projects

Your business is growing fast, and you need to add people to your software team or even build new teams? You can’t get enough talented people in a short time? You should consider hiring an outsourcing partner.

Three basic options available when considering outsourcing are offshoring, nearshoring and onshoring. We will analyze these shortly and present to you one more option, which is an interesting and proven alternative experienced in our daily work with customers.

Offshoring means that a company relocates software development to a foreign, distant, and lower-cost labor country. That often means cultural differences, time zone offset and a long distance to travel to meet the partner. However, it is a frequently chosen option if money is the main criterion.

 

1

 

We talk about nearshoring when a company outsources IT processes to a nearby country. It has a lot of advantages over offshoring:

 • geographical proximity
 • same time zone
 • cultural, social and legal similarities, which leads to better trust

So you relocate the work to a country in the same region, but to a lower-cost organization. You do not reduce the cost as much as with offshoring, but all the other aspects work better.

 

2

 

At first sight onshoring should be the best option. It is when you outsource to a company in your own country. It means the best proximity and the same culture of course, but you do not reduce the cost and usually have to wait longer to get the people from your partner, because they have the same problem that you have – there is not enough talent in your country.

 

3

 

So, how to kill two birds with one stone?  That is, to reduce cost and effectively outsource work to complete your software projects on time?

Smartsourcing is all about finding a trusted partner first. A strategic partner that:

 • has a mission to help you grow your business
 • wants to learn about your core business, the processes you apply  and to be on the same page when you start talking about IT projects
 • wants to build relations based on trust and thinks long-term
 • will help you innovate and achieve a competitive advantage in the market
 • will help you with more than just software development; your strategic partner, knowing your business, should support you from the inception of your business ideas

So, if a company thinks about building a long-term relation with a software house, and is ready to outsource their IT projects to a nearby country, we talk about smart-nearshoring.

 

4

 

How we do that?

At EARP Integration, we concentrate on building strategic partnerships with European companies, that need help in software development.

“When starting a new working relationship, with a customer, our first priority is to ensure we have a comprehensive understanding of their business. That’s the only way we can help them technologically innovate in their industry. We also give ourselves time to get mutual trust with the customer. And indeed, after some time we cooperate as smoothly as a remote department for the customer’s business.” – says Piotr Stawinski, CEO at EARP.

EARP’s approach is based on building well-tuned teams for their partners. People who have already cooperated together on previous software projects, and who, understanding the customer’s business, help solve their problems with software. They build IT solutions using agile approach, working very closely with their partners.

“EARP has been in charge of many very successful projects at Elysio. EARP provides a very sound and professional turnkey service for creating software. From specifying the needs to finding the right architecture, from developing in fast moving environments to trouble shooting, from leading the whole process with fine management qualities even in stormy conditions to celebrating the success with their superb social skills.” – says Andreas Bauer, the CEO of Elysio GmbH, a long-term customer of EARP. And adds – “Elysio was and still is very satisfied with the co-operation with EARP. It is a pleasure and a relief to be able to share the responsibility with such a reliable partner. You just sleep so well at night.”

Choosing the right outsourcing option for your software projects

Your business is growing fast, and you need to add people to your software team or even build new teams? You can’t get enough talented people in a short time? You should consider hiring an outsourcing partner.

Three basic options available when considering outsourcing are offshoring, nearshoring and onshoring. We will analyze these shortly and present to you one more option, which is an interesting and proven alternative experienced in our daily work with customers.

Offshoring means that a company relocates software development to a foreign, distant, and lower-cost labor country. That often means cultural differences, time zone offset and a long distance to travel to meet the partner. However, it is a frequently chosen option if money is the main criterion.

 

1

 

We talk about nearshoring when a company outsources IT processes to a nearby country. It has a lot of advantages over offshoring:

 • geographical proximity
 • same time zone
 • cultural, social and legal similarities, which leads to better trust

So you relocate the work to a country in the same region, but to a lower-cost organization. You do not reduce the cost as much as with offshoring, but all the other aspects work better.

 

2

 

At first sight onshoring should be the best option. It is when you outsource to a company in your own country. It means the best proximity and the same culture of course, but you do not reduce the cost and usually have to wait longer to get the people from your partner, because they have the same problem that you have – there is not enough talent in your country.

 

3

 

So, how to kill two birds with one stone?  That is, to reduce cost and effectively outsource work to complete your software projects on time?

Smartsourcing is all about finding a trusted partner first. A strategic partner that:

 • has a mission to help you grow your business
 • wants to learn about your core business, the processes you apply  and to be on the same page when you start talking about IT projects
 • wants to build relations based on trust and thinks long-term
 • will help you innovate and achieve a competitive advantage in the market
 • will help you with more than just software development; your strategic partner, knowing your business, should support you from the inception of your business ideas

So, if a company thinks about building a long-term relation with a software house, and is ready to outsource their IT projects to a nearby country, we talk about smart-nearshoring.

 

4

 

How we do that?

At EARP Integration, we concentrate on building strategic partnerships with European companies, that need help in software development.

“When starting a new working relationship, with a customer, our first priority is to ensure we have a comprehensive understanding of their business. That’s the only way we can help them technologically innovate in their industry. We also give ourselves time to get mutual trust with the customer. And indeed, after some time we cooperate as smoothly as a remote department for the customer’s business.” – says Piotr Stawinski, CEO at EARP.

EARP’s approach is based on building well-tuned teams for their partners. People who have already cooperated together on previous software projects, and who, understanding the customer’s business, help solve their problems with software. They build IT solutions using agile approach, working very closely with their partners.

“EARP has been in charge of many very successful projects at Elysio. EARP provides a very sound and professional turnkey service for creating software. From specifying the needs to finding the right architecture, from developing in fast moving environments to trouble shooting, from leading the whole process with fine management qualities even in stormy conditions to celebrating the success with their superb social skills.” – says Andreas Bauer, the CEO of Elysio GmbH, a long-term customer of EARP. And adds – “Elysio was and still is very satisfied with the co-operation with EARP. It is a pleasure and a relief to be able to share the responsibility with such a reliable partner. You just sleep so well at night.”