INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wrocław, 24 marca 2017 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu nieprzekraczającym równowartości 30 tysięcy euro, prowadzonego w formie Zapytania ofertowego z dnia 13.03.2017 r., znak sprawy: GTB01/2017.

 

Zamawiający – EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA informuje, że do wykonania zamówienia pn. „szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku perspektywicznym – USA w branży IT/ICT i wprowadzenia na ten rynek produktu” wyłonił Wykonawcę:

 

Agile Force sp. z o.o.

ul. Wagonowa 2C

53-609 Wrocław

NIP: 692 425 966

Cena oferty netto: 8 943,09  PLN

Kwota VAT: 23%, tj. 2 056,91 PLN

Cena oferty brutto: 11 000 PLN

Oferta powyższego Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert zawartego w Zapytaniu ofertowym z dnia 13 marca 2017 r. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

W postępowaniu złożono łącznie 2 oferty.

Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją:

l.p. Nazwa i siedziba Wykonawcy Punktacja w kryterium CENA Punktacja w kryterium KONCEPCJA ŁĄCZNA PUNKTACJA
1 Agile Force 60,00 40,00 100,00
2 Pro Learning 17,89 25,00 42,89

ZAPYTANIE OFERTOWE – Go To Brand

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zamówieniu nieprzekraczającym równowartości 30 tysięcy euro
Dotyczące szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand,
Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand
Znak sprawy: GTB01/2017

I. ZAMAWIAJĄCY
EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Podwale 7
50-043 Wrocław
tel. 661 879 640
NIP: 8982172390
REGON: 021212355

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku perspektywicznym – USA w branży IT/ICT
i wprowadzenia na ten rynek produktu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.
2. Wymiar godzinowy realizacji przedmiotu umowy obejmuje 8 dni szkoleniowych (1 dzień = 8 h zegarowych).
3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
4. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wszelkie niezbędne do realizacji tego celu materiały i informacje. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.03.2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie maszynopisu lub druku.
3. Oferta składana w oryginale musi być opatrzona nazwą, adresem Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres mailowy: info@earp.pl
5. Należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. W ofercie należy także podać nr NIP orz Regon.
6. Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte/ zszyte we właściwej kolejności
w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm) wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy; należy je wyraźnie oznaczyć „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne przygotowania w/w dokumentów przez Wykonawcę. W przeciwnym razie całą oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
9. Oferty składane w oryginale muszą znajdować się w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
10. Koperta powinna być opatrzona napisem:

EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Ogłoszenie o zamówieniu  nieprzekraczającym równowartości 30 tysięcy euro

Znak sprawy: GTB01/2017

„ Nie otwierać przed 20.03.2017 r. godz. 12:00 ”

oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
11. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcą bez ich otwierania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w biurze Zamawiającego, we Wrocławiu przy ul. Podwale 7, do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:00.
2. Oferty zostaną otwarte 20.03.2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

VI. OCENA OFERT
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej – Cena – 60% oraz Koncepcja realizacji prac – 40%
Kryterium – Cena – 60% wg wzoru:

Najniższa cena oferty
C = —————————————————————– x 60
Cena oferty rozpatrywanej
 

Kryterium – Koncepcja realizacji prac – 40% (gdzie 1 pkt = 1%).

Ocenie będzie podlegać załączona do oferty sporządzona przez Wykonawcę “Koncepcja realizacji prac”. Oczekiwany przez Zamawiającego zakres koncepcji realizacji prac:
Proponowana metodyka i koncepcja organizacyjna szkolenia uwzględniająca specyfikę projektu oraz ilość uczestników
Propozycja harmonogramu cyklu szkoleniowego

Niniejsze kryterium będzie oceniane na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą opracowania pn. „Koncepcja realizacji prac”.
Wzór i zasady oceny w tym kryterium są następujące:
5 pkt gdy opis będzie zbyt zwięźle przedstawiał zagadnienie, w sposób pobieżny, lakonicznie odnoszący się do przedmiotu zamówienia, mało zrozumiały i nieobejmujący wszystkich elementów oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu Koncepcji, w szczególności brak: wskazania metodyki oraz harmonogramu, nieuwzględniający pełnej charakterystyki oraz złożoności projektu,
10 pkt gdy opis będzie niekompletny, nieobejmujący wszystkich elementów oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu Koncepcji, nieuwzględniający pełnej charakterystyki projektu
25 pkt gdy opis będzie poprawny merytorycznie, obejmujący wszystkie elementy oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu Koncepcji lecz nieuwzględniający specyfiki i uczestników projektu,
40 pkt gdy opis będzie poprawny merytorycznie, obejmujący wszystkie elementy oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu Koncepcji, uwzględniający pełną charakterystykę i złożoność projektu.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów za wyszczególnione kryteria ceny oraz opracowanej koncepcji liczonych zgodnie z regułą podaną powyżej.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Całkowita wartość zamówienia – zarówno netto jak i brutto powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
3. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez umieszczenie informacji na stronie www Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający poinformuje osobiście drogą mailową lub telefonicznie na adres/ e-mail podany w ofercie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. ………………………
2. ………………………

………………………………….                                                                                                                   ………………, ……………….. roku
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Odpowiedź na ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro
Znak sprawy: GTB01/2017

I. WYKONAWCA
………………………………………………………………
ul. ………………………
…-… ………………….
NIP: …………………………..
REGON: ………………………
Osoba upoważniona do kontaktu: ……………………………….
tel. ………………………
e-mail: ………………………..

Oferuję wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku perspektywicznym – USA w branży IT/ICT i wprowadzenia na ten rynek produktu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand za kwotę:

netto: ……………… (słownie: …………………………………………………………………..)
VAT …….%: ……………… (słownie: ………………………………………………………..)
brutto: ……………… (słownie: …………………………………………………………………..)

w terminie: do 31.03.2017 r.

Załączniki do oferty:
1. ………………………..
2. ………………………..

………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej, reprezentującej Wykonawcę)