INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro, prowadzonego w formie Zapytania ofertowego z dnia 29.09.2017.

znak sprawy: GTB03/2017.

 

Zamawiający – EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA informuje, że do wykonania zamówienia: wydruk i dostawa materiałów promocyjnych oraz gadżetów, utrzymanie i aktualizacja strony www oraz jej tłumaczenie, kampania informacyjna w mediach elektronicznych

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

wyłonił Wykonawcę:

 

DWG Design Krzysztof Kościukiewicz

  1. Mikołaja Reja 87/4a, 50-343 Wrocław

NIP: 501 004 95 36

Cena oferty netto:    95 000,00 PLN

Kwota VAT: 23%, tj. 21 850,00 PLN

Cena oferty brutto: 116 850,00  PLN

 

Oferta powyższego Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert zawartego w Zapytaniu ofertowym z dnia 29.09.2017 r. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

W postępowaniu złożono łącznie 2 oferty.

Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją:

l.p. Nazwa i siedziba Wykonawcy Punktacja w kryterium CENA Punktacja w kryterium TERMIN DOSTAWY ŁĄCZNA PUNKTACJA
1 Laboratorium Strategii Marketingowych 360 Bartosz Lenert, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław 60,45 16,34 76,79
2 DWG Design Krzysztof Kościukiewicz, ul. Mikołaja Reja 87/4a, 50-343 Wrocław 70,00 29,63 99,63