EARP Różański Stawiński Sp.j. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF 

Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Grantodawca: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 

Przedmiot projektu stanowi usługa doradcza w zakresie opracowania ewaluacji realizacji i celów  strategii rozwoju firmy EARP Różański Stawiński Sp. j. wraz wyborem i zaprojektowaniem  nowych narzędzi i technologii służących do podnoszenia efektywności organizacji.

Celem projektu jest dopasowanie firmy do zmieniających się warunków rynkowych.

Wydatki całkowite projektu:  58 117,50 PLN

Wydatki kwalifikowalne projektu: 47 250,00 PLN

Wartość dofinansowania: 40 162,50 PLN