earp strona blog

ZAPYTANIE OFERTOWE – Go To Brand

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zamówieniu nieprzekraczającym równowartości 30 tysięcy euro
Dotyczące szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand,
Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand
Znak sprawy: GTB01/2017

I. ZAMAWIAJĄCY
EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Podwale 7
50-043 Wrocław
tel. 661 879 640
NIP: 8982172390
REGON: 021212355

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku perspektywicznym – USA w branży IT/ICT
i wprowadzenia na ten rynek produktu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.
2. Wymiar godzinowy realizacji przedmiotu umowy obejmuje 8 dni szkoleniowych (1 dzień = 8 h zegarowych).
3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
4. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wszelkie niezbędne do realizacji tego celu materiały i informacje. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.03.2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie maszynopisu lub druku.
3. Oferta składana w oryginale musi być opatrzona nazwą, adresem Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres mailowy: info@earp.pl
5. Należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. W ofercie należy także podać nr NIP orz Regon.
6. Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte/ zszyte we właściwej kolejności
w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm) wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy; należy je wyraźnie oznaczyć „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne przygotowania w/w dokumentów przez Wykonawcę. W przeciwnym razie całą oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
9. Oferty składane w oryginale muszą znajdować się w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
10. Koperta powinna być opatrzona napisem:

EARP RÓŻAŃSKI STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Ogłoszenie o zamówieniu  nieprzekraczającym równowartości 30 tysięcy euro

Znak sprawy: GTB01/2017

„ Nie otwierać przed 20.03.2017 r. godz. 12:00 ”

oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
11. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcą bez ich otwierania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w biurze Zamawiającego, we Wrocławiu przy ul. Podwale 7, do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:00.
2. Oferty zostaną otwarte 20.03.2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

VI. OCENA OFERT
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej – Cena – 60% oraz Koncepcja realizacji prac – 40%
Kryterium – Cena – 60% wg wzoru:

Najniższa cena oferty
C = —————————————————————– x 60
Cena oferty rozpatrywanej
 

Kryterium – Koncepcja realizacji prac – 40% (gdzie 1 pkt = 1%).

Ocenie będzie podlegać załączona do oferty sporządzona przez Wykonawcę “Koncepcja realizacji prac”. Oczekiwany przez Zamawiającego zakres koncepcji realizacji prac:
Proponowana metodyka i koncepcja organizacyjna szkolenia uwzględniająca specyfikę projektu oraz ilość uczestników
Propozycja harmonogramu cyklu szkoleniowego

Niniejsze kryterium będzie oceniane na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą opracowania pn. „Koncepcja realizacji prac”.
Wzór i zasady oceny w tym kryterium są następujące:
5 pkt gdy opis będzie zbyt zwięźle przedstawiał zagadnienie, w sposób pobieżny, lakonicznie odnoszący się do przedmiotu zamówienia, mało zrozumiały i nieobejmujący wszystkich elementów oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu Koncepcji, w szczególności brak: wskazania metodyki oraz harmonogramu, nieuwzględniający pełnej charakterystyki oraz złożoności projektu,
10 pkt gdy opis będzie niekompletny, nieobejmujący wszystkich elementów oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu Koncepcji, nieuwzględniający pełnej charakterystyki projektu
25 pkt gdy opis będzie poprawny merytorycznie, obejmujący wszystkie elementy oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu Koncepcji lecz nieuwzględniający specyfiki i uczestników projektu,
40 pkt gdy opis będzie poprawny merytorycznie, obejmujący wszystkie elementy oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu Koncepcji, uwzględniający pełną charakterystykę i złożoność projektu.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów za wyszczególnione kryteria ceny oraz opracowanej koncepcji liczonych zgodnie z regułą podaną powyżej.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Całkowita wartość zamówienia – zarówno netto jak i brutto powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
3. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez umieszczenie informacji na stronie www Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający poinformuje osobiście drogą mailową lub telefonicznie na adres/ e-mail podany w ofercie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. ………………………
2. ………………………

………………………………….                                                                                                                   ………………, ……………….. roku
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Odpowiedź na ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro
Znak sprawy: GTB01/2017

I. WYKONAWCA
………………………………………………………………
ul. ………………………
…-… ………………….
NIP: …………………………..
REGON: ………………………
Osoba upoważniona do kontaktu: ……………………………….
tel. ………………………
e-mail: ………………………..

Oferuję wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku perspektywicznym – USA w branży IT/ICT i wprowadzenia na ten rynek produktu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand za kwotę:

netto: ……………… (słownie: …………………………………………………………………..)
VAT …….%: ……………… (słownie: ………………………………………………………..)
brutto: ……………… (słownie: …………………………………………………………………..)

w terminie: do 31.03.2017 r.

Załączniki do oferty:
1. ………………………..
2. ………………………..

………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej, reprezentującej Wykonawcę)

EARP speaking in high tech meetings of Berlin and Wroclaw IT companies in Luneta

luneta

LUNETA 2016 is an interesting initiative to bring Wroclaw and Berlin together much closer than 350 km. Under the patronage of Michael Müller, Governing Mayor of Berlin, and Rafał Dutkiewicz, Mayor of Wroclaw, Luneta is an installation open to visitors from 9 May to 3 July. When you enter the blue tent, you can see the street scenes from the partner city Berlin (near Friedrichstraße Train Station). Not surprisingly, visitors in Berlin can watch people walking by near the Wroclaw’s railway station.

The real time character of the installation quickly triggered ideas to use Luneta as a place to organise remote business conferences between the two cities without the need to travel.

balon

On 12 May the organizers of the first interactive event, SIBB e.V. (association for companies in the IT and Internet industry within Berlin and Brandenburg), Wrocław Agglomeration Development Agency SA (WADA) and ITCorner association, brought IT companies from Berlin and Wroclaw together in order to exchange the know-how in the field of machine 2 machine, virtual reality, artificial intelligence and 3D printing projects. The remotness methaphor was used to show cooperation possibilities between German and Polish companies.

Four companies from Berlin and four from Poland were matched in a very clever way to show the synergy potential.

A good example of the business matching are the companies ICE Gateway (Berlin) and EARP (Wroclaw).

ICE Gateway, specialising in connected digital infrastructure, held a presentation about the street lighting infrastructure extended by various IoT solutions. The wireless infrastructure could be used in the future for traffic control, real time marketing, security and logistics.

The CEO of EARP, Piotr Stawinski, spoke about a big smart metering solution the company was working on for its German strategic partner. Over the years they have been working on digitalizing the business processes of their customer, making use of the heat and water consumption metering data. That let their customer to cut their operational costs and gain advantage over their competition in Germany.

ITCorner association in Wroclaw has lately become a strategic partner of the Berlin SIBB association, and both parties plan to strengthen the business cooperation among their members. On 26. May during the SIBB Summit 2016 in Berlin ITCorner representatives will present their association to the SIBB members. It is a great chance for the business in Berlin and Wroclaw to start working together closely.

piotr

cos

Choosing the right outsourcing option for your software projects

Your business is growing fast, and you need to add people to your software team or even build new teams? You can’t get enough talented people in a short time? You should consider hiring an outsourcing partner.

Three basic options available when considering outsourcing are offshoring, nearshoring and onshoring. We will analyze these shortly and present to you one more option, which is an interesting and proven alternative experienced in our daily work with customers.

Offshoring means that a company relocates software development to a foreign, distant, and lower-cost labor country. That often means cultural differences, time zone offset and a long distance to travel to meet the partner. However, it is a frequently chosen option if money is the main criterion.

 

1

 

We talk about nearshoring when a company outsources IT processes to a nearby country. It has a lot of advantages over offshoring:

  • geographical proximity
  • same time zone
  • cultural, social and legal similarities, which leads to better trust

So you relocate the work to a country in the same region, but to a lower-cost organization. You do not reduce the cost as much as with offshoring, but all the other aspects work better.

 

2

 

At first sight onshoring should be the best option. It is when you outsource to a company in your own country. It means the best proximity and the same culture of course, but you do not reduce the cost and usually have to wait longer to get the people from your partner, because they have the same problem that you have – there is not enough talent in your country.

 

3

 

So, how to kill two birds with one stone?  That is, to reduce cost and effectively outsource work to complete your software projects on time?

Smartsourcing is all about finding a trusted partner first. A strategic partner that:

  • has a mission to help you grow your business
  • wants to learn about your core business, the processes you apply  and to be on the same page when you start talking about IT projects
  • wants to build relations based on trust and thinks long-term
  • will help you innovate and achieve a competitive advantage in the market
  • will help you with more than just software development; your strategic partner, knowing your business, should support you from the inception of your business ideas

So, if a company thinks about building a long-term relation with a software house, and is ready to outsource their IT projects to a nearby country, we talk about smart-nearshoring.

 

4

 

How we do that?

At EARP Integration, we concentrate on building strategic partnerships with European companies, that need help in software development.

“When starting a new working relationship, with a customer, our first priority is to ensure we have a comprehensive understanding of their business. That’s the only way we can help them technologically innovate in their industry. We also give ourselves time to get mutual trust with the customer. And indeed, after some time we cooperate as smoothly as a remote department for the customer’s business.” – says Piotr Stawinski, CEO at EARP.

EARP’s approach is based on building well-tuned teams for their partners. People who have already cooperated together on previous software projects, and who, understanding the customer’s business, help solve their problems with software. They build IT solutions using agile approach, working very closely with their partners.

“EARP has been in charge of many very successful projects at Elysio. EARP provides a very sound and professional turnkey service for creating software. From specifying the needs to finding the right architecture, from developing in fast moving environments to trouble shooting, from leading the whole process with fine management qualities even in stormy conditions to celebrating the success with their superb social skills.” – says Andreas Bauer, the CEO of Elysio GmbH, a long-term customer of EARP. And adds – “Elysio was and still is very satisfied with the co-operation with EARP. It is a pleasure and a relief to be able to share the responsibility with such a reliable partner. You just sleep so well at night.”